Sidebar

edukolog instit
 
INKLIUZINĖS VISUOMENĖS STIPRINIMAS SOCIOEDUKACINĖMIS PRIEMONĖMIS. ŠVIETIMO IR UGDYMO(SI) PROCESAI
 
Mokslinių tyrimų krypties tematikos ir mokslininkų grupės:
 
Inkliuzinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo inovacijos
 
Vadovė dr. Margarita Jurevičienė.
Mokslininkai: doc. dr. Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė; dr. Ilona Dobrovolskytė, doc. dr. Renata Geležinienė, dr. Margarita Jurevičienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė, dr. Rita Kantanavičiūtė-Petružė, dr. Regina Karvelienė, dr. Izolda Krivienė; doc. dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė (Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetas, Stord), doc. dr. Rolandas Paulauskas, dr. Laima Tomėnienė.
Tyrėja Živilė Kulėšė.
Doktorantai: Simona Daniutė, Simas Garbenis.
 

Tyrimų tikslas – moksliniais faktais pagrįsti socioedukacines specialiojo ir inkliuzinio ugdymo bei logopedinės pagalbos inovacijas, plėtoti personalizuoto ugdymo strategijas.

Tyrinėjama vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo, vertinimo ir tenkinimo kokybė; inkliuzinio ugdymo procesai Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose;  specialioji pedagoginė, logopedinė, psichologinė pagalba; ugdymo/si dalyvių bendradarbiavimu grįsta konsultacinė pagalba ugdytiniams, jų tėvams ir pedagogams specialiojo ir inkliuzinio ugdymo kontekste, rizikos grupės paauglių ir jaunimo akademinės, psichologinės, socialinės problemos. Plėtojami visuomenės gerovei svarbių inkliuzinio ugdymo vertybių ugdymo mokyklų bendruomenėse bei specialiųjų pedagogų ir logopedų universitetinio ugdymo tyrimai.

Vykdomi tarpdisciplininiai (edukologijos, psichologijos ir kitų socialinių mokslų bei logopedijos) inkliuzinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo tyrimai, plėtojamos naujausių tarptautinės mokslinės ir akademinės praktikos iniciatyvos. Reaguojant į nacionalinius švietimo iššūkius ir problemas, rengiamos moksliniais duomenimis grįstos inkliuzinio ugdymo plėtros rekomendacijos, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo metodikos; bendradarbiaujant su specialiaisiais pedagogais ir logopedais praktikais ieškoma inovatyvių sprendimų, tenkinant mokinių individualius ir specialiuosius ugdymosi poreikius; siekiama stiprinti strateginę partnerystę su nacionalinėmis švietimo institucijomis ir užsienio universitetais, aktyviai dalyvauti tarptautinėse mokslo veiklose (programose, projektuose).

Tikslinės grupės – vaikai ir suaugusieji, turintys ypatingumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; švietimo pagalbos specialistai, bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai.

Poveikis aplinkai. Tyrimų rezultatai prisideda prie švietimo politikos inovacijų, užtikrinančių kokybišką inkliuzinį ugdymą ir ugdymąsi kiekvienam ugdytiniui bei švietimo pagalbos tobulinimą. Įrodymais grįstos ugdymo inovacijos integruojamos į specialiojo bei inkliuzinio ugdymo turinį, procesą, moderniųjų pedagoginių technologijų plėtrą mokyklose, specialiųjų pedagogų ir logopedų rengimą, jų kompetencijų plėtojimą, pasirengimą tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, didinti ugdymosi veiksmingumą ir prieinamumą.

 

Psichosocialinės gerovės ir socialinio ugdymo tyrimai
 
Vadovas doc. dr. Darius Gerulaitis.
Mokslininkai: prof. dr. Liuda Radzevičienė;  doc. dr. Daiva Alifanovienė; dr. Aistė Batūraitė-Bunka; dr. Ilona Gedminienė; doc. dr. Darius  Gerulaitis; doc. dr. Albina Kepalaitė; dr. Kristina Rūdytė; doc. dr. Asta Vaitkevičienė. 
Tyrėjai: lekt. Lina Miliūnienė, lekt. Odeta Šapelytė.
Siekiama tirti negalios ir nepalankiose  situacijose esančių asmenų socialinius įgūdžius, psichosocialinio atsparumo, profesinio rengimo, įgalinimo, socialinio dalyvavimo iššūkius ir galimybes.
Tyrimo laukas apima ir socialinės gerovės srityje dirbančių bei švietimo pagalbos specialistų, streso raišką, streso įveikos strategijas. Gautų empirinių duomenų pagrindu siekiama modeliuoti psichosocialinės, socialinio darbo ir socialinio ugdymo(si) inovacijos, taip pat įgalinančios socialinės ir švietimo pagalbos metodologinius principus, socializacijos-resocializacijos ir konsultacines-terapines poveikio ir ugdymo priemones, socialinės įtraukties didinimo iniciatyvas, plėtoti psichosocialinės, socialinės pedagoginės pagalbos ir socialinės reabilitacijos tinklų funkcionavimo ir koordinavimo galimybes.
Plėtojamos tyrimų tematikos: įtraukiojo ugdymosi realijos ir inovacijos; socialinės pagalbos specialistų streso raiška ir įveika; socialinės  rizikos situacijose esančių asmenų socialinis ugdymas ir psichosocialinė gerovė.

 

Pedagogų ugdymas ir mokymo(si) procesai
 
Vadovas prof. dr. Remigijus Bubnys.
Mokslininkai: prof. dr. Renata Bilbokaitė; prof. dr. Remigijus Bubnys, prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė Gaučaitė, doc. dr. Lauras Grajauskas; dr. Regina Karvelienė, doc. dr. Jurgita Lenkauskaitė, dr. Darius Masiliauskas; doc. dr. Erika Masiliauskienė. 
Tyrėja: Danguolė Razmaitė.
Doktorantės: Irina Barabanova, Alma Laužonytė, Natalija Kaunickienė, Lina Pečiulienė, Jovita Starkutė, Asta Vaičiūnienė, Loreta Zavadskienė.
Mokslo grupės tikslas – remiantis gerąja Lietuvos ir užsienio šalių švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo patirtimi, vykdyti sisteminius švietimo ir ugdymo(si) tyrimus, atskleidžiant pedagogų rengimo bei ugdymo(si) sistemos reiškinius, bendruosius švietimo dėsnius ir mokymo(si) procesus, strategijas, formas ir būdus, siekiant tvarios ir įtraukios mokyklos bei visuomenės kūrimui aktualių tikslų. Moksliniais tyrimais ir duomenimis grįsta pedagogo praktika yra siekiamybė formuojant valstybės politiką ir kuriant planus ateičiai. 
Tyrimai vykdomi vaikų ir suaugusiųjų formaliojo, neformaliojo švietimo ir ugdymo(si) procesų kontekstuose. Nagrinėjamos pedagogų, švietimo specialistų ugdymo(si) inovacijos, pedagogų rengimo bei ugdymo(si) sistemos reiškiniai ir analizuojamos pažangiausios praktikos (ugdymo(si) novacijų, tokių kaip personalizuotas, probleminis, reflektyvus mokymasis ir kt.), prisidedant prie švietimo ir ugdymo(si) procesų raidos, sėkmingai atliepiant lūkesčius, siejamus su mokymosi paradigmos raiška. Tyrinėjant kasdienę praktinę mokytojų veiklą siekiama atrasti / išgryninti esminius dalykus, kurie galėtų tapti baziniai rengiant mokytojus, kurti modelius, įgalinančius mokytojus nuolat tobulėti praktinėje veikloje, plėtoti asmeninį meistriškumą.
Mokslinių tyrimų pagrindu teikiami rezultatai, išvados ir rekomendacijos padės gerinti studijų kokybę bei didinti mokytojo profesijos prestižą, o rezultatų pagrindu kintantis mokytojų rengimas sudarys prielaidas augti mokytojų profesionalumui, pasitenkinimui darbu – didės mokytojų autoritetas visuomenėje.

 

Vaikystės fenomenų studijos ir tyrimai
 
Vadovė - prof. dr. Daiva Malinauskienė.
Mokslininkai: prof. dr. Daiva Malinauskienė; doc. dr. Rima Bakutytė; doc. dr. Nijolė Bražienė; dr. Skaistė Kovienė, doc. dr. Erika Masiliauskienė; doc. dr. Asta Vaitkevičienė; dr. Rūta Šiaučiulienė; dr. Asta Širiakovienė; dr. Goda Stonkuvienė.              
Doktorantė Inesa Vietienė.
Atliekamas vaikystės kultūros fenomenų socialinių, edukacinių tyrimų metodologijos pagrindimas tarpdisciplininių ryšių įvairovėje; plėtojamas diskursas vaikystės kultūros fenomenų pažinimo procese, leidžiantis pedagogams realizuoti demokratijos kultūros vertybėmis grįstą ugdymą ir edukacinį konsultavimą bei švietimą.
Vaikystės tyrimai, kaip tarpdisciplininiai, plėtoja edukacinių tyrimų metodologiją, kuri apima švietimo reiškinius ir ugdymo procesus. Šių tyrimų subjektas yra vaikas, jo sociokultūrinė situacija tiek švietimo institucijose, tiek ir ugdyme. Todėl vaikystės, kaip socialinės konstrukcijos supratimas leidžia identifikuoti švietimo strateginių sprendimų reikšmingumą ugdymui kaip dialogui, kuris nuolat vyksta tarp vaiko, pedagogo ir kitų ugdytojų.
Bus plėtojamos šios vaikystės fenomenų tyrimų kryptys: pagrindžiama šiuolaikinės vaikystės fenomenų tyrimų metodologija; plėtojami vaikystės kultūros fenomenų tyrimai: vaikų laisvė, kūrybiškumas, savarankiškumas, elgesio kultūra, meno terapija, pasakų terapija ir kt. Atliekami tyrimai iš vaiko perspektyvos ir iš suaugusiųjų perspektyvos.

 

Meninio ugdymo studijos ir tyrimai

Vadovė prof. dr. Diana Strakšienė.
Mokslininkai: prof. dr. Diana Strakšienė, doc. dr. Vytautas Žalys; doc. dr. Edita Musneckienė; prof. dr. Rytis Urniežius;
Tyrėja  lekt. Angelė Kavaliauskienė.
Doktorantė Aušra Kardašienė.
Menininkai (muzika):  doc. Birutė Janonienė; doc. Irina Kudinova; doc. Gediminas Ramanauskas; doc. Gediminas Dapkevičius; Jūratė Deveikytė; Arijus Ivaškevičius; Laura Remeikienė.
Tyrėjų grupės siekis – remiantis edukologijos, menotyros, kitų mokslo krypčių tyrimų naujovėmis, plėtoti konceptualiuosius tarpdisciplinine metodologija grindžiamus meninio ugdymo tyrimus, analizuoti kultūrinės edukacijos aktualijas, identifikuoti įvairias meninio ugdymo problemas, modeliuoti jų sprendimo būdus, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu publikuoti tyrimų rezultatus, vykdyti projektinę ir meninę veiklą.
Tyrėjų grupė kelia tikslą tiriamąja ir menine veikla skleisti mokslinę-metodinę patirtį, derinant tradicines ir moderniąsias audiovizualines technologijas modeliuoti inovatyvų meninio ugdymo turinį, plėtoti įtraukiojo ugdymo idėjomis grindžiamą meninio ugdymo sistemą, skatinti kultūrinę edukaciją mokslinės ir meninės/atlikėjiškos veiklos formomis (edukaciniais ir tarpdisciplininais mokslo renginiais, koncertine veikla, meno festivaliais realiose ir virtualiose aplinkose ir pan.).
Tyrimų laukas apima visas formaliojo ir neformaliojo meninio ugdymo grandis: ankstyvąjį ugdymą, ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, meno/muzikos mokyklose, meno pedagogų rengimą aukštosiose mokyklose ir kt.

 

Didaktikos tyrimai

Vadovė prof. dr. Renata Bilbokaitė.
Mokslininkai: prof. dr. Renata Bilbokaitė; doc. dr. Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė; dr. Kristina Rūdytė; lekt. Doktorantė Aušra Kardašienė; doc. dr. Violeta Šlekienė; dr. Martynas Kazlauskas (RPI).
Tyrėja Ingrida Donielienė.
Vykdomi didaktikos tyrimai ir rengiamos metodinės priemonės bei rekomendacijos, padedančios studentams ir pedagogams praktikams plėtoti savo didaktines kompetencijas bei užtikrinti profesionalią tyrimais grįstą metodinę pagalbą gerinant ugdymo turinį, vaiko pasiekimus bei pažangą nacionaliniu lygiu.
 
 

 

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos